Na podstawie art. 15 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zwołuję XIII nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 9 października 2019 roku o godz. 14:00 w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5, sala narad-pok. 208.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie XIII Sesji Rady Powiatu.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)  współdziałania Powiatu Zielonogórskiego z Miastem Zielona Góra w celu realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1187F na odc. od km 3+702 do km 4+188, w tym remont mostu w m. Cigacice w km 3+887 (dawniej km 3+650)”, druk 90);

2) zmiany Uchwały Nr XXXVIII/343/2014 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie przekazania Miastu Zielona Góra realizacji zadań własnych powiatu, druk 91);

3)  wieloletniej prognozy finansowej powiatu lata 2019-2025, (druk 92);

4)  zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, (druk 93);

5)  stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Sulechowie, (druk 85);

6)  stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich w Zaborze przy Centrum Leczenia Dzieci   i Młodzieży, (druk 86);

7)  stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie, (druk 87);

8)  stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum im. gen. Władysława Sikorskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie w pięcioletnie Technikum im. gen. Władysława Sikorskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, (druk 88);

9)  stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, (druk 89);

  1. Wolne wnioski i zapytania.
  2. Zamknięcie XIII                                                                         

                                                                  Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego                                                                                                                     (-) Edwin Łazicki