Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) zwołuję XIV sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 30 października 2019 roku (środa) o godz. 12:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XIV Sesji Rady Powiatu.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu nr XII.2019  i nr XIII.2019 
 4. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Analiza oświadczeń majątkowych radnych za 2018 rok oraz analiza oświadczeń majątkowych za 2018 rok członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osób zarządzających i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty
 7. Wnioski i zapytania Burmistrzów, Wójtów i Przewodniczących Rad Miast i Gmin.
 8. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje
  i zapytania.
 9. Wolne wnioski.
 10. Sprawozdania finansowe za I półrocze 2019 r.

1)         Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

2)         Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć sporządzoną za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.

3)         Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.

   11. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)         nadania honorowego wyróżnienia Zasłużony dla Powiatu Zielonogórskiego J.Materna, (druk 95)

2)         rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów, (druk 96)

3)         obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (druk 97)

4)         „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2020” , (druk 98);

5)         zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, (druk 99);

6)         ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,  (druk 100);

7)         zmiany uchwały nr V.28.2019 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na cesję wierzytelności, (druk 101);

8)         zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, (druk 103);

9)         zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”, (druk 102);

10)      wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie za rok 2019 i 2020, z możliwością  przedłużenia na kolejne, co najmniej dwuletnie okresy, (druk 104);

11)      zmiany uchwały Rady Powiatu Zielonogórskiego w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku, (druk 105);

12)      wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowe, (druk 106);

13)      wyrażenia zgody na rozszerzenie działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, druk 107);

    12. Odpowiedzi na wolne wnioski.

    13. Zamknięcie XIV Sesji Rady Powiatu.

 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego

Edwin Łazicki

(-)