Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

W dniu 3 sierpnia 2020 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze została podpisana umowa pomiędzy Województwem Lubuskim- Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze, reprezentowanym przez Jakuba Piosika – Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, przy udziale Teresy Trubiłowicz -  Głównej Księgowej a Powiatem Zielonogórskim reprezentowanym przez Krzysztofa Romankiewicza – Starostę Zielonogórskiego i Mirosława Andrasiaka – członka Zarządu przy udziale Edyty Dwojak – Skarbnika Powiatu.

Umowa dotyczy udzielenia grantu na wspieranie domów pomocy społecznej na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19 w ramach projektu pn. Społeczne remedium nr: POWR.02.08.00-00-0105/20, finansowanego z środków Programu Operacyjnego Wiedz Edukacja Rozwój, II Oś priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Grantobiorca czyli Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowa, otrzyma kwotę 945.180, 00 zł na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19 w ramach projektu pn. „Społeczne remedium”. Środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na przeprowadzenie testów czy zakup środków ochrony osobistej.