Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

Dnia 6 sierpnia 2020 roku o godz. 11:00, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53 odbyła się XXI nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Edwin Łazicki przedstawiając porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

W sesji udział wzięło 18 radnych Powiatu Zielonogórskiego.

Następnie podjęto uchwały:

1)     zmiany uchwały nr XX.144.2020 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie”, (druk158);

2)     częściowego pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie za rok obrotowy 2019 (druk 159);

3)     zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, (druk 157);

4)     zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014 – 2022” ; (druk 156).

Poruszono sprawę remontów i napraw dróg powiatowych.

Zamknięto XXI nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu.