Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 908 z pan. zm.), w oparciu o prawomocną decyzję Starosty Zielonog6rskiego GGI.6641.2.8.2017.2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku zatwierdzającą projekt scalenia gruntów wsi Bojadła gmina Bojadła, zawiadamiam, ze w dniach od 19 do 21 kwietnia 2021 roku nastąpi okazanie trwałej stabilizacji granic nowych działek ewidencyjnych wydzielonych w wyniku scalenia gruntów wsi Bojadła. Okazania dokonają geodeci Sławomir Bryłka i Romuald Kalinowski pracownicy Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze ul. Piaskowa 2, 65-209 Zielona Góra, którzy w tych dniach będą obecni w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Bojadłach przy ulicy Bocznej 1 w godzinach 9°°-14°°.

Realizacja projektu pn."Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bojadła" jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania: „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (scalenie gruntów)".

Zgodnie z art. 31 ww. ustawy, wywieszenie niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bojadłach, Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze, w wyznaczonym do tego miejscu we wsi Bojadła, a także na stronie internetowej powiatu www.powiat-zielonogorski.pl i Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu, uważa się za doręczone wszystkim uczestnikom postepowania scaleniowego. Dzień,
w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie: 31.03.2021 r.