Janusz Kubicki, Prezydent Miasta Zielona Góra podpisał dzisiaj dwie umowy na wykonanie robót budowlanych zadań:
 

- „Budowa ścieżki rowerowej w ul. Emilii Plater wraz z budową skrzyżowania ulicy Kożuchowskiej i Emilii Plater w ramach zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra - Etap II"

 

- „Budowa ścieżek rowerowych w ul. Poznańskiej wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Trasa Północna – Sulechowska – Poznańska w ramach zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra - Etap II".

 

 

Ul. Poznańska:
 

Wykonawcą inwestycji będzie firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego sp. z o. o. z siedzibą w Głogowie przy ul. Mickiewicza 63.

Wartość robót wg umowy opiewa na kwotę 1 299 660,66 zł z VAT.

 

Termin realizacji zadania: 4 miesiące o dnia podpisania umowy.

 

W ramach zadania zostanie wykonana droga dla pieszych i rowerów w ul. Poznańskiej na odcinku od ronda Rady Europy do istniejących już odcinków dróg rowerowych o nawierzchni bitumicznej w Chynowie. Tym samym zniknie dziura w systemie dróg rowerowych w relacji centrum – północ (Cigacice).

 

W ramach inwestycji zostanie wykonany dodatkowy pas ruchu (prawoskręt) relacji Trasa Północna – ul. Sulechowska.

 

Szczegółowy zakres robót:

 

·        frezowanie i rozbiórkę konstrukcji jezdni – częściową na zakładanych w projekcie odcinkach,

·        rozbiórkę pozostałych elementów ulicy tj. krawężników, nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych i powiązań komunikacyjnych, obrzeży itp.,

·        roboty ziemne.

·        ułożenie nowych krawężników i obrzeży betonowych,

·        wykonanie nowej konstrukcji jezdni na poszerzeniach,

·        budowę i przebudowę wysp kierujących ( w ul. Poznańskiej i Gorzowskiej),

·        budowę ścieżki rowerowej,

·        dowiązanie się do istniejących nawierzchni,

·        przebudowę i budowę chodnika,

·        budowę i przebudowę powiązań komunikacyjnych,

·        przebudowa przykanalików kanalizacji deszczowej.

·        regulację istniejących studni,

·        przebudowa sygnalizacji świetlnej.

·        przebudowę oświetlenia ulicznego,

·        przebudowę sieci SN,

·        wycinkę drzew i krzewów,

·        humusowanie wraz z obsianiem trawą,

·        wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

 

 

 
 
Ul. Emilii Plater:
 

Wykonawcą inwestycji będzie firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego sp. z o. o. z siedzibą w Głogowie przy ul. Mickiewicza 63.

Wartość robót wg umowy opiewa na kwotę 388 814,69 zł z VAT.

 

Termin realizacji zadania: 100 dni o dnia podpisania umowy.

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja I etapu budowy drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 283 z drogą gminną nr 104395F w ramach zadania pn.: Budowa połączenia ul. Kożuchowskiej z ul. Emilii Plater w Zielonej Górze.

 

Etap I inwestycji ogranicza się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do budowy ścieżki pieszo rowerowej zapewniającej uciąglenie trasy rowerowej „Zielona Strzała” ze ścieżką rowerową wybudowaną w ramach powstałego osiedla mieszkaniowego przy ulicy Emilii Plater.

W ramach Etapu I inwestycji wykonane zostaną następujące roboty budowlane:

 

-       przebudowa nawierzchni jezdni – ul. Kożuchowskiej (wyniesienie skrzyżowania),

-       budowa nawierzchni jezdni projektowanego łącznika (w granicach pasa drogowego ulicy Kożuchowskiej),

-       budowa chodnika,

-       budowa ścieżki rowerowej dwukierunkowej, z której mogą korzystać piesi,

-       budowa betonowych elementów prefabrykowanych takich jak: krawężniki, obrzeża, oporniki, palisad itp.

-       regulacja lub wymiana istniejący włazów i pokryw studni teletechnicznych,

-       wykonanie robót ziemnych niezbędnych do posadowienia docelowej konstrukcji nawierzchni jezdni projektowanego łącznika,

-       wykonanie oznakowania pionowego,

-       wykonanie oznakowania poziomego,

-       rekultywacja istniejących terenów zielonych,

-       wykonanie utwardzenia nawierzchni za pomocą płyt ażurowych,

-       budowa oświetlenia i doświetlaczy.