Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zwołuję XXVII sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 25 lutego 2021 roku o godz. 11:00  (sesja zdalna)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXVII Sesji Rady Powiatu.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu nr  XXV.2020 i XXVI.2020.   
 4. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje
  i zapytania.
 7. Wolne wnioski.
 8. Informacja -  Fundusz Przeciwdziałania Covid 19.
 9. Sprawozdanie Starosty Zielonogórskiego dla Rady Powiatu Zielonogórskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2020 roku
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1)  rozpatrzenia petycji w interesie publicznym, (druk 184);

  2)  10.2.uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2021 2025, (druk 185);

  3)  przyjęcia Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Zielonogórskim w latach 2021 2026, (druk 186);

  4)  zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej, (druk 187);

  5)  zmiany uchwały w sprawie powołania składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sulechowie,(druk 188);

  6)  wieloletniej prognozy finansowej powiatu lata, (druk 189);

  7)  zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, (druk 190);

  8)  zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”, (druk 191);

 11. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 12. Zamknięcie XXVII Sesji Rady Powiatu