OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.)

Starosta Zielonogórski

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowiącej działkę położoną w obrębie Drzonów gmina Świdnica, oznaczoną nr 154 o pow. 0,46 ha, której jako współwłaściciel figuruje nieżyjący Tadeusz Noga

poprzez

zezwolenie ENEA Operator Sp. z o.o. na wykonanie przebudowy napowietrznej linii 110 kV relacji Leśniów-Łużycka, polegającej na przebudowie istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia polegającej na likwidacji słupa 201/82 zlokalizowanego w północnej granicy działki, likwidacji linii napowietrznej średniego napięcia i wybudowaniu w śladzie linii napowietrznej linii kablowej (doziemnej) średniego napięcia typu 3 x NA2XS(F)2Y 1x150RM/25 12/20 kv o łącznej długości trasy 90 m (długość kabla 125 m). Na przedmiotowej działce długość kabla (osi linii) będzie wynosić 62,25 m.

 

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z decyzją Wójta Gminy Świdnica nr 40/19
z dnia 28 listopada 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

W związku z powyższym, jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania
z nieruchomości.

W związku z tym wzywa się osoby, którym mogą przysługiwać prawa rzeczowe do tej nieruchomości, aby w ww. terminie zgłosiły się do Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami, 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 5, pokój 101, w godzinach 7.30-15.00, telefon 68 452 75 30 celem wykazania swoich praw rzeczowych do przedmiotowych nieruchomości.