Kontrola podatkowa Urzędu Skarbowego w firmie - z czym się wiąże?

Kontrola podatkowa jest procesem w którym kontrolowany zobowiązany jest do dostarczenia osobom upoważnionym wszelkich akt, ksiąg i dokumentów związanych z przedmiotem kontroli. Ma on również swoje prawa, których organ przeprowadzający kontrolę musi przestrzegać. Kontrolowany ma przede wszystkim prawo do udziału w czynnościach kontrolowanych, składania wszelkich zastrzeżeń i wyjaśnień jak i wnoszenia sprzeciwu wobec czynności, które naruszają jego prawa. Jak wygląda kontrola podatkowa, w jakich okolicznościach może występować i z czym dokładnie się wiąże?

Rodzaje kontroli podatkowych

Warto wiedzieć, że kontrola podatkowa nie zawsze musi zostać wcześniej powiadomiona. Istnieje szereg następujących sytuacji, w których kontrolowany nie zostanie zawiadomiony i zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. Taka sytuacja pojawia się w okolicznościach w których kontrola dotyczy zasadności zwrotu różnicy podatku. Może zostać ona wszczęta na żądanie organu prowadzącego postępowanie dotyczące przestępstwa. Niezawiadomiona kontrola może również dotyczyć niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej. Może przeciwdziałać działalności związanej z praniem pieniędzy jak i finansowaniem terroryzmu. Sprawdza również zachowanie warunków związanych z zawieszeniem działalności gospodarczej.

Kontrola niezawiadomiona może również odbyć się w przypadkach, gdy organ kontrolujący posiada informacje na temat prawomocnego skazania przedsiębiorcy o przestępstwa skarbowego. Dotyczy to również przypadku gdy przedsiębiorca jest zobowiązanym w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Możemy również spodziewać się niezapowiedzianej kontroli w przypadku, gdy nasza siedziba nie ma adresu, a kontrolowany nie ma miejsca zamieszkania, gdyż w takim przypadku doręczanie pism jest bezskuteczne lub po prostu utrudnione. Z całą pewnością warto skorzystać z takiej podatkowej kontroli doradczej.

Jak wygląda miejsce kontroli podatkowej?

Kontrola podatkowa przeprowadzana jest głównie w siedzibie kontrolowanego. Odbywa się to w innym miejscu przechowywania wymaganej przez kontrolę dokumentacji. Prowadzona jest również w miejscach związanych z prowadzeniem działalności kontrolowanego – w godzinach jej prowadzenia. Jeżeli księgi podatkowe prowadzone są w miejscu innym niż siedziba kontrolowanego – to ma on obowiązek udostępnić je w miejscu ich przechowywania.

Czynności związane z kontrolą podatkową mogą być również przeprowadzana w lokalu mieszkalnym, jeżeli kontrolowany prowadził tam swoją działalność. Procedury związane z kontrolą podatkową mogą również odbywać się w siedzibie organu przeprowadzającego kontrolę. Dzieję się tak za zgodną kontrolowanego w przypadku, gdy może to znacznie usprawnić i ułatwić czynności kontrolne. Jest to również rozwiązanie w przypadku gdy kontrolowany zrezygnował z uczestnictwa w czynnościach kontrolnych.

Kontrola podatkowa jest czynnością często bardzo skomplikowaną i czasochłonną. W zależności od wielkości firmy czas kontroli może znacznie się wydłużać. Kontrolowany ma tu jednak znaczne prawa, których warto być świadomym i z których warto korzystać.