Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

7 sierpnia 2020 r. Powiat Zielonogórski podpisał umowę z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim, na podstawie której otrzyma dofinansowanie do programu

"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

Przekazane fundusze zostaną wykorzystane na zakup sprzętu komputerowego, audiowizualnego

oraz oprogramowania, a także na środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne) oraz doposażenie miejsc kwarantanny/izolacji.

Kwota, którą otrzyma Powiat Zielonogórski z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego to

278.187,00 zł

Przekazane środki pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020.