Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

Konsultacje z mieszkańcami w sprawie zmiany granic Gminy Świdnica naruszającej granice Powiatu Zielonogórskiego

Tutaj znajduje się link do ANKIETY

OGŁOSZENIE STAROSTY ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany granic Gminy Świdnica naruszającej granice
Powiatu Zielonogórskiego

Prezydent Miasta Zielona Góra zwrócił się do Rady Powiatu Zielonogórskiego
o wyrażenie opinii w sprawie zmiany granic Gminy Świdnica naruszającej granice Powiatu Zielonogórskiego polegających na:

  1. wyłączeniu części obszaru Gminy Świdnica i jego włączeniu do terytorium Miasta Zielona Góra: obręb nr 11 działki nr: 456/3, 456/5, 889/3, 868/4, 868/5, 868/6, 889/4, 894/2, 457, 895/2, 895/1, 896/1, 896/2, 455, 907/1, 907/3 i 908/1, części działki nr 456/4 o pow. 0,423 ha przewidywanej do wydzielenia;
  2. wyłączeniu części obszaru Miasta Zielona Góra i włączeniu go do terytorium Gminy Świdnica: obręb nr 48 działki nr: 36/1, 35/1, 34/1, 34/2, 33/3 i 32/1.

Zmiana granic ma związek z planowaną południową obwodnicą Zielonej Góry, której odcinek około 1,5 km znajduje się na terenie gminy Świdnica w okolicy Wilkanowa.Zgodnie z art. 3b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 poz. 511 z późn. zm.) wydanie opinii w formie uchwały rady powiatu w przedmiocie zmiany granic gminy naruszającej granice powiatu, musi zostać poprzedzone konsultacji z mieszkańcami. Uchwałą Nr XVII.124.2020 z dnia 13 lutego Rada Powiatu Zielonogórskiego ograniczyła konsultacje z mieszkańcami powiatu do mieszkańców Gminy Świdnica.Konsultacje z mieszkańcami Gminy Świdnica zostaną przeprowadzone
w następujący sposób: 

a) w formie spotkań publicznych z mieszkańcami w następujących terminach:- w dniu 18.02.2020 r. o godz. 1800 w sali wiejskiej w Wilkanowie;- w dniu 19.02.2020 r. o godz. 1800 w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy;- w dniu 20.02.2020 r. o godz. 1800 w sali wiejskiej w Piaskach. W razie zaistnienia potrzeby zorganizowane będą kolejne spotkania publiczne
z mieszkańcami. Terminy spotkań publicznych zostaną podane do publicznej wiadomości. 

b) w formie ankiet elektronicznych zamieszczonych w dniach 21.02.2020 r. – 05.03.2020 r. na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze w zakładce konsultacje społeczne www.bip.powiat-zielonogorski.pl oraz na stronie internetowej Powiatu Zielonogórskiego www.powiat-zielonogorski.pl.Mapkę przebiegu obwodnicy oraz wykazy przekazywanych wzajemnie przez Gminę Świdnica oraz Miasto Zielona Góra działek można obejrzeć na stronie BIP w zakładce konsultacje społeczne link: bip.powiat-zielonogorski.pl.

Tutaj znajduje się link do ANKIETY