Z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na okres 90 dni od dnia następnego po upływie 120 dni pobytu obywatela Ukrainy na terytorium polski liczonego od dnia przekroczenia granicy.

 

 

 

 

 

ŚWIADCZENIE PRZYSŁUGUJE W PRZYPADKU ZAPEWNIENIA  ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOWI UKRAINY, KTÓRY:

1.    posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,

2.    posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności ,

3.    ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni),

4.    jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia,

5.    samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci,

6.    jest małoletnim, który na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wyłącznie pod opieką opiekuna tymczasowego.

 

ŚWIADCZENIE PRZYSŁUGUJE:

1.    za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób,

2.    za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci, za opiekuna trójki lub więcej małoletnich dzieci i za każde małoletnie dziecko,

3.    za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.

 

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ KSERKOPIE WSZYSTKICH WYMAGANYCH PRAWEM DOKUMENTÓW:

1.    orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez polski właściwy organ  - powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności ( kserokopia),

2.    dokument przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności  ( kserokopia ), 

3.    dokument potwierdzający ukończony 60 rok życia dla kobiety i  ukończony 65 rok życia dla mężczyzny( kserokopia),

4.    zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciążę ( karta ciąży/ zaświadczenie potwierdzające ciążę wydane przez polską placówkę medyczną - kserokopia ),

5.    dokument potwierdzający datę urodzenia małoletnich dzieci  (kserokopia ),

6.    dokument potwierdzający przyznanie opieki tymczasowej nad małoletnim – postanowienie właściwego sądu lub inny dokument wydany w ramach ukraińskiego systemu przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski (kserokopia).

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

WNIOSKI O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA MOŻNA SKŁADAĆ PO UPŁYWIE PRZEDŁUŻONEGO OKRESU, tj.  PO 90 DNIACH. WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE OD 3 PAŹDZIERNIKA 2022 r.

 

TERMIN REALIZACJI WNIOSKÓW UZALEŻNIONY JEST OD LICZBY ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW I TERMINÓW PRZEKAZANIA ŚRODKÓW PRZEZ WOJEWODĘ LUBUSKIEGO.  

 

PO UPŁYWIE PRZEDŁUŻONEGO OKRESU - 90 DNI - WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE JEDNEGO MIESIĄCA OD OSTATNIEGO DNIA OKRESU OBJĘTEGO WNIOSKIEM.

 

WNIOSKI O PRZEDŁUŻNIE ŚWIADCZENIA NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ ZE WSZYSTKIMI KSEROKOPIAMI WYMAGANYCH DOKUMENTÓW.

 

WNIOSEK ZŁOŻONY PO TERMINIE POZOSTAWIA SIĘ BEZ ROZPOZNANIA.

 

 

UWAGA!

Przedłużenie okresu wypłaty świadczenia nie dotyczy obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski

w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień 2022 roku

lub w terminach późniejszych. Nie przewiduje się dalszego przedłużenia okresu wypłaty świadczenia.