Zgłoś kandydatów do Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Starosta ogłasza nabór uzupełniający do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. To doskonała okazja dla organizacji pozarządowych i gmin na zgłoszenie swoich kandydatów, którzy będą wpływać na politykę dotyczącą osób niepełnosprawnych w naszym powiecie.
  1. Termin zgłaszania kandydatów wynosi 14 dni od opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
  2. Kandydatów mogą zgłaszać organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego.
  3. Zgłoszenie musi zawierać określone dane, w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  4. Pisemne zgłoszenia przyjmowane są w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze.

Starosta poinformował o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w ramach naboru uzupełniającego. Jest to zgodne z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych pełni funkcję opiniodawczo-doradczą dla starosty. Do jej zadań należy między innymi inspirowanie działań zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw. Rada również opiniuje projekty powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocenia ich realizację oraz analizuje skutki projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu dla osób niepełnosprawnych.

Kandydatów mogą zgłaszać organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie powiatu zielonogórskiego. Każdy podmiot może zgłosić jedną osobę. Termin zgłaszania kandydatów wynosi 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę podmiotu zgłaszającego, imię i nazwisko kandydata, adres do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego kandydata. Ponadto wymagane jest krótkie uzasadnienie wyboru, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie do Rady oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Pisemne zgłoszenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotów, należy składać w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ulicy Podgórnej 5.

To ważna inicjatywa, która może przyczynić się do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych w naszym powiecie. Zachęcamy wszystkie uprawnione podmioty do aktywnego udziału w naborze i zgłaszania kandydatów, którzy będą działać na rzecz integracji i realizacji praw osób niepełnosprawnych.


Źródło: Powiat