Miasto Zielona Góra realizuje zadanie publiczne w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2022 r. pod nazwą: Program: „Moc na Rodzinę”. Bezpośrednim realizatorem zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, ul. Długa 13.
 
 

 

 

Całkowity koszt zadania publicznego (kwota dotacji i środki finansowe własne Miasta Zielona Góra) wynosi 59437,00 zł, z czego dofinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie 41520,00 zł, środki własne 17917,00 zł.

 

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i zwiększenie dostępności do usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych lub doznających przemocy w rodzinie.

 

W ramach realizacji projektu na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze utworzony został  PUNKT WSPARCIA RODZINY, zapewniający bezpłatne konsultacje psychologiczne i psychoterapeutyczne dla dzieci i dorosłych (również w godzinach  popołudniowych i w razie potrzeby poza MOPS), prawne i pedagogiczne.


Działania Punktu obejmują również warsztaty terapeutyczne i edukacyjne dla opiekunów dzieci  p.n.: SOS dla rodziców - „MOC na Rodzinę”.

 

Program „Moc na Rodzinę”, wspiera działania w zakresie podnoszenia jakości świadczonych usług poprzez rozwijanie i doskonalenie kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Zielonej Góry poprzez szkolenia dla przedstawicieli MKRPA, MOPS oraz Oświaty.

 

Podmioty realizujące zadania Przedstawiciele instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Zielonej Górze, mają dostęp do mobilnych i stacjonarnych indywidulanych konsultacji w zakresie wszczynania procedury „Niebieskie Karty” i innych działań sprzyjających przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

Program: „Moc na Rodzinę” wpisuje się w założenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Zielona Góra na lata 2021-2025, przyjętego uchwałą nr XLVI.723.2021 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 września 2021 r.

 

Projekt p.n.: Program „Moc na Rodzinę” realizowany jest od  lipca 2022 r. do grudnia 2022 r.