Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

6 lipca 2020 roku w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Teologicznego - ks. dr. hab. Prof. US Grzegorza Chojnackiego a szkołą reprezentowaną przez panią dyrektor Beatę Leśniak, w obecności władz powiatowych: Starosty Zielonogórskiego Krzysztofa Romankiewicza i pani Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Ireny Podsiadły. 

Strony zgodnie wyraziły wolę współpracy w zakresie edukacji zapewniającej wszechstronny rozwój młodzieży przy uwzględnieniu predyspozycji, zainteresowań
i potrzeb młodych ludzi oraz stworzenia możliwości kontynuowania kształcenia
na poziomie wyższym, a także dobrego przygotowania do pracy zawodowej.

   Podpisane porozumienie jest kontynuację porozumienia o współpracy z grudnia 2018 roku. Wydział ponownie objął swoim patronatem sulechowskie Liceum i pojawiły się już pierwsze plany na przyszłą współpracę. Zaplanowano między innymi organizację zajęć 
z logiki  (z myślą nie tylko o humanistach, ale także ścisłych umysłach), warsztaty
z mediacji czy opiekę merytoryczną dla uczniów przygotowujących prace naukowe
w olimpiadzie z Wiedzy o Rodzinie.

Warto dodać, że dla liceum to kolejne, bardzo korzystne,  porozumienie o współpracy
z wydziałami wyższych uczelni, w ramach których uczniowie poszerzają wiedzę, uczestniczą w specjalistycznych zajęciach, czy realizują naukowe projekty.