Obserwujemy dużą liczbę nieprawidłowo składanych wniosków o dodatek osłonowy i węglowy przesyłanych urzędowi w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP. 
 
 
 
 

 

Aby wniosek w formie elektronicznej był złożony prawidłowo należy:

 

1)  wypełnić właściwy wniosek w formie elektronicznej

 

Wniosek o dodatek węglowy - Ministerstwo Klimatu i Środowiska - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Wniosek o dodatek osłonowy - Ministerstwo Klimatu i Środowiska - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

2) wypełniony wniosek o dodatek osłonowy lub węglowy należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić profilem zaufanym

 

Podpisz dokument elektronicznie – wykorzystaj podpis zaufany - Gov.pl - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

3)  wypełnić formularz pisma ogólnego na platformie e-PUAP;

 

formularz pisma ogólnego jest dostępny w ePUAP po zalogowaniu się na swoją skrytkę - katalog spraw- sprawy ogólne- Pismo ogólne do podmiotu publicznego - stary wzór- po kliknięciu załatw sprawę pojawi się formularz do wypełnienia

 

4)  załączyć PODPISANY wcześniej wniosek o dodatek osłonowy lub węglowy

 

5)  za pośrednictwem e-PUAP wysłać do Urzędu Miasta Zielona Góra; nazwa adresata: Urząd Miasta Zielona Góra

 

Wnioskodawcy, którzy złożyli drogą elektroniczną niepodpisane wnioski  będą wzywani do uzupełnienia braków formalnych. Po bezskutecznym upływie terminu do uzupełnienia braków wnioski zostaną pozostawione bez rozpoznania.

 

Aby przyśpieszyć postępowanie w takich sprawach, wnioskodawcy mogą ponownie złożyć wnioski:

 

- przez platformę ePUAP prawidłowo podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo

- w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem

 

W obu przypadkach prosimy o adnotację „Ponownie złożony wniosek (nazwa wniosku)”

 

 

 

Podstawa prawna:

art. 2 ust.13 i 14 ustawy o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692)

art. 2 ust.16 i 17 ustawy o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz.1)