Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS – SUM zaprasza do udziału w V Lubuskim Konkursie Wiedzy o Prawie.
 

Konkurs Wiedzy realizowany jest pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty oraz we współpracy z lubuskimi powiatami.

 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych (klasy 7 i 8) oraz ponadpodstawowych (bez szkół zaocznych, wieczorowych, policealnych, dla dorosłych itp.) z terenu woj. lubuskiego.

 

Konkurs jest organizowany w ramach zadań publicznych zleconych przez lubuskie powiaty – gorzowski, nowosolski, międzyrzecki, słubicki, wschowski, żagański, żarski oraz miasto Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra.

 

Wśród uczestników zostaną wyłonieni laureaci konkursu szczebla wojewódzkiego oraz laureaci szczebli powiatowych. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Zapraszamy do udziału!

 

Lubuski Konkurs Wiedzy o Prawie jest organizowany w celu podniesienia świadomości prawnej oraz rozwijania zainteresowania młodzieży tematyką prawną. Z pewnością przyczyni się do rozwoju osobowości, uzdolnień i zainteresowań młodzieży, a także będzie stanowił wsparcie nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych.

 

Przesłanie maila przez osobę uprawnioną wraz z oświadczeniem/kartą zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, jest równoznaczne z formalnym zgłoszeniem do Konkursu, z zaakceptowaniem wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na umieszczenie imienia i nazwiska uczestnika Konkursu w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z Konkursem.

 

Do maila należy załączyć zeskanowane i podpisane Oświadczenie/kartę zgłoszenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 Regulaminu. Maile przesłane bez oświadczenia nie będą uwzględnione w konkursie. W przypadku zgłoszenia osoby, która nie ukończyła 18 lat, oświadczenie powinien podpisać przedstawiciel ustawowy uczestnika.

 

 

Załączniki