Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

Dnia 30 czerwca 2020 roku o godz. 12:00, w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego  (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53 odbyła się XIX nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu.

- Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Edwin Łazicki przedstawiając porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

- Przyjęto protokół nr XIX.2020. 

- Starosta Zielonogórski przedstawił działania Zarządu Powiatu Zielonogórskiego a Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego przedstawił działania rady w okresie międzysesyjnym.

Radni przyjęli bez uwag następujące informacje:

- Z realizacji programu współpracy powiatu zielonogórskiego
z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w  roku 2019.

- O stanie sanitarnym Powiatu Zielonogórskiego w 2019 roku.

- Na temat stanu i struktury osób bezrobotnych w powiecie zielonogórskim w 2019 roku
oraz realizowane działania.

- Raport o stanie Powiatu Zielonogórskiego za 2019 rok. Nie zgłoszono uwag i zastrzeżeń.

 

 Następnie podjęto uchwały: 

1) Rada udzielił wotum zaufania Zarządowi Powiatu Zielonogórskiego.

2) Podjęto uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok, (druk 145);

3) Radni udzielili absolutorium dla Zarządu Powiatu Zielonogórskiego za 2019 rok.

- Podjęcie uchwał w sprawie:

1)     zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie,(druk 147);

2)     zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego dla Dzieci SPZOZ
w Wojnowie,(druk 148);

3)     o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, (druk 149); 

4)     powierzenia Gminie Czerwieńsk zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Czerwieńsk (druk 150);

5)     powierzenia Gminie Kargowa zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Kargowa, (druk 151);

6)     powierzenia Gminie Nowogród Bobrzański zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański, (druk 152);

7)     powierzenia Gminie Trzebiechów zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebiechów, (druk 153;)

8)     zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu, (druk 155); 

9)  zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”, (druk 154).

 

    Udzielono odpowiedzi na wolne wnioski.

    Zamknięto XX Sesję Rady Powiatu.